Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

[Real Estate Community] So we can see that the lally column failed...

bởi "Google+ (Premier Home Inspection Services, LLC)" <noreply-8260d8ff@plus.google.com> - 11/01/2019 16:35:00
Premier Home Inspection Services, LLC đã chia sẻ bài đăng với Real Estate Community
Premier Home Inspection Services, LLC:
So we can see that the lally column failed and that it was supplemented with an adjustable steel lally column (also referred to as screw jacks or beam jacks). Did you happen to know that adjustable lally columns are intended to be temporary, as they are frequently under-sized and not designed for long-term use?
hình ảnh không hiển thị

Xem bài đăng
Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo cho cộng đồng này bằng cách sử dụng tùy chọn.
Bỏ qua Premier Home Inspection Services, LLC để ngừng nhận thông báo từ họ. Thông báo này đã được gửi tới kiennguyen.dsc@daisan.vn. Đi tới cài đặt gửi thông báo để cập nhật địa chỉ của bạn. Hủy đăng ký nhận những email này.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
Bitnami