Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Quy tắc tự động "Tăng giá thấu Gạch INAX" của Google Ads đã chạy nhưng không tạo ra bất kỳ thay đổi nào

bởi Google Ads <ads-noreply@google.com> - 11/01/2019 10:59:57
ID khách hàng của bạn: 129-449-2073
Đăng nhập
Google Ads

Quy tắc tự động “Tăng giá thấu Gạch INAX” đã chạy nhưng không tạo ra bất kỳ thay đổi nào

Quy tắc tự động "Tăng giá thấu Gạch INAX" đã chạy nhưng không tạo ra bất kỳ thay đổi nào trong tài khoản của bạn.

XEM QUY TẮC

Bạn nhận được email này vì bạn đã thiết lập để quy tắc tự động này gửi thông báo qua email. Tìm hiểu cách ngừng nhận email về quy tắc tự động.

Cảm ơn bạn!

Nhóm Google Ads

Chúng tôi gửi email này để cập nhật cho bạn về tài khoản Google Ads của bạn.

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043
Bitnami