Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Hướng dẫn nộp LPMB năm 2019- P. NL

bởi "Thu TDTT_NNT - CCT Long Bien (HAN)" <TTD_lbi.han@gdt.gov.vn> - 11/01/2019 09:24:07

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

CHI CỤC THUẾ Q. LONG BIÊN

<img width="84" height="2" src="cid:image001.png@01D4A98F.58A1C040" v:shapes="_x0000_s1159">

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

<img width="231" height="2" src="cid:image002.png@01D4A98F.58A1C040" v:shapes="_x0000_s1156">Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Long Biên, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

<img width="92" height="2" src="cid:image003.png@01D4A98F.58A1C040" v:shapes="_x0000_s1028">V/v: Nộp lệ phí môn bài năm 2019

 

          Căn cứ Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ;

          Căn cứ Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính,

          Chi cục Thuế quận Long Biên thông báo tiểu mục lệ phí môn bài như sau:

Chỉ tiêu

Mức thu lệ phí môn bài

Tiểu mục nộp lệ phí môn bài

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2862

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

2864

          Căn cứ dữ liệu trên ứng dụng quản lý thuế của ngành Thuế, Chi cục Thuế quận Long Biên thông báo để người nộp thuế:

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại Sông Lục

Địa chỉ: Số 20, ngõ 47, đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Mã số thuế: 0105443048

số lệ phí môn bài phải nộp năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Chỉ tiêu

Vốn điều lệ/Số chi nhánh

Tiểu mục

Lệ phí MB

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của NNT

3,000,000,000

2863

2,000,000

Số chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1

2864

1,000,000

Tổng

3,000,000

 

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2019: Chậm nhất là ngày 30/01/2019.

Đề nghị người nộp thuế kiểm tra thông tin và phản ánh kết quả sai khác nếu có với Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Kê khai kế toán thuế và Tin học – Chi cục Thuế quận Long Biên theo địa chỉ: Số 453, Nguyễn Văn Linh, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

          Cán bộ thụ lý: Nguyễn Thị Thanh Hoa – Công chức Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán - Kê khai kế toán thuế và Tin học.

          Mail: TTD_lbi@han.gdt.gov.vn; ntthoa05.han@gdt.gov.vn

          Điện thoại: 0243.6741098   

          Đội Tổng hợp nghiệp vụ dự toán – Kê khai kế toán thuế và Tin học – Chi cục Thuế quận Long Biên hướng dẫn để NNT được biết.

          Trân trọng./.

         

  

 

Bitnami