Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

[Real Estate Community] As much as 76% of Canada’s national wealth...

bởi "Google+ (Jethro Seymour)" <noreply-8260d8ff@plus.google.com> - 09/01/2019 19:14:29
Jethro Seymour đã chia sẻ bài đăng với Real Estate Community
Jethro Seymour:
As much as 76% of Canada’s national wealth is locked into real estate, according to Statistics Canada’ late December report covering “value of non-financial assets” during the third quarter of 2018.

The total volume of national wealth was at $11.415 trillion during that quarter, with real estate representing $8.752 trillion.

StatsCan emphasized that this was the highest that both metrics have ever been since monitoring of these started back in Q2 2007.

Check today's real estate news headlines here!

https://www.seymourrealestate.ca/blog/canadian-realestate-news-headlines-jan9th-jethro-seymour-top-midtown-toronto-real-estate-broker
hình ảnh không hiển thị
Canadian Real Estate News Headlines (January 9th, 2019) | Jethro Seymour, Real Estate Broker in Midtown Toronto
Canadian Real Estate News Headlines (January 9th, 2019) | Looking for Midtown Toronto Homes for Sales? Contact Jethro Seymour

Xem bài đăng
Bạn có thể thay đổi cài đặt thông báo cho cộng đồng này bằng cách sử dụng tùy chọn.
Bỏ qua Jethro Seymour để ngừng nhận thông báo từ anh ấy. Thông báo này đã được gửi tới kiennguyen.dsc@daisan.vn. Đi tới cài đặt gửi thông báo để cập nhật địa chỉ của bạn. Hủy đăng ký nhận những email này.
Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043 USA
Bitnami