Kenh PP daisan 2019 mailing list archives

admin@daisan.vn

Ảnh đại diện

Yêu cầu của khách hàng - Trần văn quyết

bởi Root User <snowfallinsummers@gmail.com> - 07/01/2019 05:26:19

Thông tin yêu cầu của khách hàng:Trần văn quyết - về sản phẩm:ĐẤT ĐÈN (CaC2) DDKT03


Tên khách hàng:Trần văn quyết
Email khách hàng:Quyet97tq@gmail.com
Số điện thoại:0963863392
Khu vực:Hà Nội
Sản phẩm yêu cầu:ĐẤT ĐÈN (CaC2) DDKT03- Số lượng: 1kg
Nội dung yêu cầu:
Chi tiết sản phẩm: ĐẤT ĐÈN (CaC2) DDKT03
Bitnami